Nowa Norma ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały wydane nowe edycje norm ISO 9001 i ISO 14001 – wydanie z 2015 r. – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata od dnia 14.09.2015 r.

Zachęcamy klientów PIHZ Certyfikacja do dostosowania systemów zarządzania do nowej edycji normy ISO 9001 w jak najszybszym terminie, a nie odkładanie tego końca okresu przejściowego. Najlepszym terminem do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2015 jest planowy audit w nadzorze lub audit ponownej certyfikacji (odnowieniowy).

W ramach przygotowania się do auditu, podczas którego Klient PIHZ Certyfikacja dokonuje przejścia na nowa edycję normy Auditor wiodący PIHZ Certyfikacja dokonuje oceny dokumentacji SZJ Klienta pod kątem spełnienia wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015.

W tym celu uzyskuje od Klienta wymaganą normą ISO 9001:2015 dokumentację systemu zarządzania i zapisy z oceny przedstawia na formularzach załączonych do Procedury P04/Program ISO 9001.

Norma ISO 9001:2015 daje dużą swobodę interpretacyjną – m.in. w zakresie dokumentacji systemu, wyłączeń, zapisów. Interpretacje wymagań różnych jednostek certyfikujących mogą być w związku z tym odmienne.

Podstawową zmianą w nowej edycji normy ISO 9001 jest włączenie do systemu zarządzania jakością w organizacji wymagania zarządzania ryzykiem.

Dla klientów działających w obszarze publicznym przejście na nową edycję normy ISO 9001 nie będzie trudne, gdyż zarządzanie ryzykiem funkcjonuje w ramach kontroli zarządczej od ponad 2 lat. Można przenieść te doświadczenia na grunt ISO 9001.
Nie powinno być już teraz żadnych wątpliwości o słuszności podejścia PIHZ w zakresie integracji systemu ISO i kontroli zarządczej.

(zachęcam do odwiedzenia zakładki: X Forum Pełnomocników)

Inne istotne zmiany w nowej edycji normy ISO 9001:2015 to:

 • wprowadzenie pojęcia „zainteresowanych stron”, rozszerzającego pojęcie klienta organizacji;
 • wprowadzenie pojęcia „kontekstu organizacji” – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zarządzanie w organizacji;
 • wprowadzanie wymagania mającego na celu zapewnienie właściwych działań po dostawie produktu/usługi;
 • możliwość usunięcia dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania m.in. procedur systemowych
 • doprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. podejścia procesowego, monitorowania, analizy danych, przeglądu zarządzania.

PIHZ Certyfikacja będzie organizować szkolenia dla Klientów PIHZ – szkolenia będą przeprowadzane tylko przez autoryzowanych przez PIHZ trenerów.

Oferowane szkolenia:

 • szkolenia Pełnomocników ds. SZJ – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
 • szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
 • szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W ramach szkoleń przedstawimy m.in.

 • interpretację wymagań normy iso 9001:2015, w tym zarządzanie ryzykiem
 • przykłady procedur zarządzania ryzykiem
 • ćwiczenia praktyczne umożliwiające zrozumienie wymagań normy

Zgłoszenia prosimy składać do sekretariatu PIHZ Certyfikacja nr tel. (58) 661 82 11 , osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Żbikowska

Zapraszamy do dalszej współpracy z PIHZ Certyfikacja