VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001


TEMAT: WYKORZYSTANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ


Po zakończonych czterech edycjach VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 (Gdańsk – wrzesień 2011r., Białystok – grudzień 2011r., Katowice – styczeń 2012r., Legnica – styczeń 2012r.) Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja przygotowuje się do kolejnych spotkań związanych z inicjatywą wykorzystywania systemu zarządzania jakością ISO 9001 do spełnienia wymagań standardów kontroli zarządczej.

Przypomnijmy, że honorowy patronat nad:
– 2 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
– 3 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach;
– 4 edycją obrad plenarnych VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Prezydent Miasta Legnicy.

Przedmiotem konferencji był system kontroli zarządczej w odniesieniu do możliwości integracji jego wymagań z wymaganiami standardu PN-EN ISO 9001:2009. Oddzielny blok tematyczny został poświęcony zagadnieniom związanym z wymaganiami wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.

Blokiem podsumowującym funkcjonowanie kontroli zarządczej w warunkach polskiej administracji był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Pan Mariusz Sujka zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych w obszarze kontroli zarządczej.

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Katowice 2012r.

W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się w Katowicach 3 edycja VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001.Honorowy patronat nad obradami plenarnymi VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz.

Pan Marszałek dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja podczas swojego wystąpienia zaprezentował, w jaki sposób Urzędu certyfikowane przez naszą Jednostkę, powinny wykorzystać funkcjonujący system zarządzania ISO 9001 do spełnienia wymagań kontroli zarządczej. W tym bloku tematycznych zaprezentowane zostały wyniki powołanego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Certyfikacja Zespołu ds. kontroli zarządczej, wskazujące jednoznacznie, iż urzędy posiadające system zarządzania ISO 9001 spełniają wymagania kontroli zarządczej w ok. 85%. Pozostałą część tego wykładu wypełniły przykłady praktycznej integracji tych dwóch standardów.

Ze względu, iż standardy kontroli zarządczej postawiły przed urzędami wymóg wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem, kolejny blok tematyczny poświęcony został omówieniu przykładowej Procedury Zarządzania Ryzykiem wraz z przykładami oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez administrację publiczną.

Tym samym w wyniku prac VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Polska Izba Handlu Zagranicznego wskazała jak w 100% spełniać wymagania kontroli zarządczej, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, rozbudowując go o wymagania zarządzania ryzykiem i samooceny.

Zwieńczeniem VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej – Katowice 2012 był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Pana Mariusza Sujka, który zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej.

GMP – kosmetyki

Norma  PN-EN ISO 22716:2009 kierowana jest do firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie nr 1223/2009/WE wprowadziło do branży kosmetycznej elementy unijnego Nowego Podejścia zakładającego, iż produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych automatycznie spełnia przepisy prawa. Oczywiście wdrożenie tych norm jest dobrowolne, jednak stanowi dla producenta najwygodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem.

Wymagania Rozporządzenia muszą być obowiązkowo stosowane od 11 lipca 2013 r., po tym czasie, w wypadku niezgodności produktów z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu, stosowane będą sankcje, a ich określenie leży w gestii poszczególnych państw członkowskich UE, przy czym unijny ustawodawca wskazuje na możliwość wycofania produktu z rynku lub od użytkowników końcowych.

Dla branży kosmetycznej jednym z takich udogodnień (norm zharmonizowanych) jest norma ISO 22716 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP), zatwierdzona i opublikowana jako norma polska PN w 2009 r.

PIHZ Certyfikacja oferuje proces certyfikacyjny na zgodność z normą PN-EN ISO 22716:2009, a tym samym z Rozporządzeniem nr 1223/2009/WE.

Wniosek o certyfikację GMP

W celu otrzymania indywidualnej kalkulacji cenowej należy wypełnić Wniosek o certyfikację i przesłać

na nasz fax.: 58 661 82 11 lub e-mail: pihz@pihz-certyfikacja.pl

Przesłanie Wniosku jest formalnym zapytaniem o ofertę, którą możemy przygotować dla Państwa na podstawie informacji o organizacji zawartych we Wniosku. Nie jest zobowiązaniem do przyjęcia oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie usługami świadczonymi przez PIHZ Certyfikacja.

Tu pobierz wniosek o certyfikację

Wykaz GMP

ISO 22716

X FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY PIHZ CERTYFIKACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 7.10.2015 r. w ramach X Forum Administracji Publicznej przy PIHZ Certyfikacja odbyło się Seminarium pt. Zarządzanie jednostką samorządową w świetle dotychczasowych doświadczeń po wprowadzeniu międzynarodowego systemu zarządzania jakością ISO 9001 i wymagań prawnych obowiązujących w organizacjach działających w obszarze publicznym.

Seminarium z udziałem samorządowców odbyło się w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, a patronat nad nim objął Marszałek Pan Mieczysław Baszko.

Pan Marszałek otworzył obrady i w swoim wystąpieniu wskazywał na korzyści, które związane są z wdrożeniem systemu zarządzania ISO 9001 w Urzędzie gorąco zachęcając do wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania. W ramach przygotowania do Seminarium zebraliśmy opinię jst na temat wdrożenia systemu zarządzania ISO, korzyści i słabych stron i oceny jego funkcjonowania.

W załączonym materiale przedstawiam Państwu wyniki tej ankiety i zwracam uwagę na korzyści podawane przez kierowników jednostek i sekretarzy związane z wdrożeniem systemu zarządzania – jeżeli nie zauważacie tego u siebie, w swoim Urzędzie, to może być to oznaką, że system jest tylko na papierze i może wywoływać oddolny ruch pracowników nakłaniających kierownictwo do wycofania się z ISO.

A korzyści są widoczne tam, gdzie kadra urzędu jest zaangażowana i chce się rozwijać.

System zarządzania jest tworzony dla Kierownictwa Urzędu jako narzędzie do monitorowania jakości wykonywanej pracy przez pracowników.

To w jaki sposób obsługujcie Państwo Klientów Urzędu w dużym stopniu może decydować o wyniku wyborczym.

Omawialiśmy również korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania I SO i kontroli zarządczej oraz systemu ochrony danych osobowych.

Ponownie przypominamy o obowiązkowym audycie bezpieczeństwa informacji KRI – dzisiaj, w świetle interpretacji MAiC i FN oraz Raportu NIK w tym zakresie, nie może być już wątpliwości, że  audyt taki należy przeprowadzać corocznie przez kompetentnych audytorów (zamieszczamy również kilka slajdów związanych z tym tematem).

PIHZ Certyfikacja przeprowadziła ponad 30 audytów bezpieczeństwa informacji KRI/ochrony danych osobowych w jst i jesteśmy dla Państwa naturalnym partnerem do wykonania takiego audytu.

W tym obszarze kluczowe jest bezpieczeństwo i zaufanie – audyt dotyczy bowiem newralgicznych zasobów Urzędu.

Zachęcam do zapoznania się z materiałem, a w przypadku pytań, szczegółowych rozwiązań jestem osobiście do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

Artur Szwoch PIHZ Certyfikacja

Nowa Norma ISO 14001:2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa edycja normy ISO 14001 – wydanie z 2015 r. – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata od dnia 14.09.2015 r.

ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DO NOWEJ EDYCJI NORMY ISO 14001 W JAK NAJSZYBSZYM TERMINIE, A NIE ODKŁADANIE TEGO DO KOŃCA OKRESU PRZEJŚCIOWEGO. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 14001:2015 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy)

Podstawową zmianą w nowej edycji normy ISO 14001 jest włączenie do systemu zarządzania środowiskiem w organizacji wymagania zarządzania ryzykiem.

Inne istotne zmiany w nowej edycji normy ISO 14001:2015 to:

– wprowadzenie pojęcia „kontekstu organizacji” – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Środowiskowego;
– podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron;

– zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania środowiskowe;

– pełniejsza ochrona środowiska, ze szczególnym naciskiem na proaktywne inicjatywy;

– uwzględnienie cyklu życia dla towarów i usług (m.in. poprzez wymagania dla dostawców, informowanie odbiorców);

– przesunięcie akcentów w komunikacji w stronę większej aktywności;

– likwidacja dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem m.in. procedur systemowych;
– doprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. podejścia procesowego, monitorowania, analizy danych, przeglądu zarządzania.

PIHZ Certyfikacja organizuje szkolenia dla Klientów PIHZ – szkolenia będą przeprowadzane tylko przez autoryzowanych przez PIHZ trenerów.

Oferowane szkolenia:
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015, w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PIHZ CERTYFIKACJA