Informacja o kontroli zarządczej

Kontrola Zarządcza w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001

Uprzejmie informujemy, że właśnie zakończyliśmy cykl konferencji w ramach Forum Pełnomocników Administracji Publicznej przy PIHZ Certyfikacja w zakresie integracji systemu zarządzania jakością i systemu kontroli zarządczej (Gdańsk, Białystok, Katowice, Legnica).

Udział w tych Konferencjach brał również przedstawiciel gdańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, który przedstawiał wyniki kontroli NIK w zakresie stosowania kontroli zarządczej przeprowadzonej  urzędach samorządowych, jak również oczekiwania Izby w stosunku do samorządów w zakresie praktycznych aspektów wdrażania systemu kontroli zarządczej.

Zarówno z wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, jak i stanowiska Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Finansów) jak i wypracowanej koncepcji przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej przy PIHZ Certyfikacja jednoznacznie wynika, że skuteczne wprowadzenie systemu kontroli zarządczej może się odbyć poprzez wprowadzenie systemu zarządzania organizacją, gdzie najważniejszymi elementami KZ są:

– ustalenie celów strategicznych przez kierownika jednostki;

– identyfikacja procesów (zadań), za pomocą których będziemy realizować
cele strategiczne;

– wyznaczenie celów (mierników)  do osiągnięcia do konkretnych zadań;

– zarządzanie ryzykiem, a więc identyfikacja zdarzeń, które mogą spowodować nie
zrealizowanie zadania lub nie osiągnięcie celu i zarządzanie takimi ryzykami,

– wykonywanie zadań zgodnie z przepisami prawa,

– odpowiednia kadra do realizacji zadań (kwalifikacje i kompetencje pracowników),

– właściwe zdefiniowane procesy komunikacji wewnętrznej i komunikacji z klientem,

– nadzór nad wykonywaniem zadań i celów, system monitorowania wyników pracy.

Sama kontrola zarządcza jest częścią systemu zarządzania organizacją

Najwyższa Izba Kontroli w swoim Raporcie z kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego (wrzesień 2011) wskazuje na szereg uchybień w powyższym zakresie konkludując, że podstawowym problemem jest brak świadomości i wiedzy pracowników i kierowników jednostek na temat zasad kontroli zarządczej w powiązaniu z systemem zarządzania organizacją. Stąd też konieczne są dalsze szkolenia kadry z istoty wymagań zawartych w ustawie o finansach publicznych i standardach kontroli zarządczej.


W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Kadry Kierowniczej Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych szkolenie w zakresie kontroli zarządczej.


W ramach tego szkolenia zaprezentujemy:

– wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w urzędach samorządowych w zakresie wdrożenia kontroli  zarządczej.

– Interpretacje Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów,

– interpretacje wymagań normy ISO 9001 w powiązaniu z konkretnymi standardami kontroli zarządczej,

– przykłady różnych rozwiązań.

Szkolenia organizujemy w siedzibie zainteresowanego Urzędu.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla Kadry Kierowniczej Urzędu oraz Kadry Kierowniczej Jednostek Organizacyjnych.

            W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt do naszego biura w Gdyni pod nr (58) 661 82 01 w celu ustalenia terminu szkolenia.