PIHZ Certyfikacja sp. z o.o.

której rodowód sięga roku 1923, powołana po II Wojnie Światowej dekretem z 28-go września 1949 roku jako organizacja ekspertów.

PIHZ – znana jest setkom polskich i zagranicznych firm poprzez współpracę z jej ekspertami, którzy rekrutowali się zawsze z elity polskich specjalistów i naukowców.

PIHZ – cieszy się wysoką reputacją nie tylko w Polsce. Dzisiaj Polska Izba Handlu Zagranicznego jest uznana przez 100 zagranicznych firm ubezpieczeniowych.

PIHZ Certyfikacja – oferuje dzisiaj swoje usługi jako organizacja certyfikująca systemy zarządzania na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 i ISO 27001 co jest naturalną kontynuacją jej eksperckiej misji. Działalność certyfikacyjną prowadzimy na terenie całej Polski.

POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO jest jedną z najstarszych polskich organizacji eksperckich, jej rodowód sięga 1923 roku. Po II wojnie światowej, pomimo zmian ustroju gospodarczego, organizacja ta została reaktywowana dekretem Prezydenta Polski już w 1949 roku, pod obecną nazwą: Polska Izba Handlu Zagranicznego. Kolejne zmiany ustroju gospodarczego w końcu lat 80-tych przyniosły nowe zmiany jej formy i struktury ale Grupa Szczecińska PIHZ nadal stale prowadzi aktywną działalność rzeczoznawczą i działa w imieniu ponad stu ubezpieczycieli zagranicznych.

Z inspiracji wielu zaprzysiężonych ekspertów PIHZ, którzy w latach 90 posiedli nową wiedzę w obszarze systemów zarządzania jakością ISO 9000 i zdobyli uprawnienia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji jako auditorzy tych systemów, Grupa Szczecińska PIHZ KA utworzyła nową, odrębną osobę prawną, Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Aby podkreślić związki z Polską Izbą Handlu Zagranicznego i podkreślić ekspercki charakter Firmy PIHZ Certyfikacja przyjęła logo PIHZ jak znak firmowy. Zaprzysiężeni eksperci nadal odgrywają kluczową rolę w Organizacji.

Auditorzy i eksperci , zaangażowani w procesy certyfikacji, rekrutują się przede wszystkim z Listy zaprzysiężonych ekspertów PIHZ. Lista ta postrzegana jest w Kraju od dziesiątek lat jako zbiór nazwisk uznanych i wiarygodnych ekspertów, rekrutowanych i zaprzysięganych w trybie Regulaminu PIHZ. Na liście tej znajdują się wybitni specjaliści, praktycy i naukowcy z różnych dziedzin działalności gospodarczej, naukowej i administracyjnej. Prezes PIHZ Certyfikacja współpracuje systematycznie z Komisją Weryfikacji Ekspertów PIHZ dla zapewnienia, aby zawsze byli dostępni eksperci, pokrywający specjalizacją obszary posiadanej i planowanej akredytacji PIHZ Certyfikacja i prowadzi politykę selektywnego pozyskiwania nowych ekspertów, o wysokich kwalifikacjach i dobrej reputacji.

Na liście ekspertów PIHZ znajduje się 250 osób o wysokich kwalifikacjach z różnych dziedzin, w tym 30 to eksperci poddawani bieżącemu monitorowaniu przez PIHZ Certyfikacja w ramach szkoleń i seminariów.

Realizując założenia systemu jakości PIHZ Certyfikacja w obszarze kwalifikacji personelu, planujemy i przeprowadzamy dla naszych przedstawicieli, ekspertów i auditorów, zarówno etatowych, jak i nieetatowych seminaria szkoleniowe, które odbywają się 4 razy do roku. Celem takich Seminariów jest podnoszenie kwalifikacji w obszarze systemów zarządzania i nabycie nowych umiejętności technik auditowych, rozumienia norm międzynarodowych i oficjalnych wytycznych w zakresie systemów zarządzania.

POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA jest niezależną osobą prawną, spółką prawa handlowego, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000108093 ( NIP 958-12-81-412, kapitał zakładowy: 50.000 zł.). Zgodnie z Umową Spółki działalność organizacji ograniczona jest do certyfikacji oraz szkoleń w obszarze systemów zarządzania, co zapewnia jej przejrzysty wizerunek, jako organizacji niepodatnej na bezpośrednie lub pośrednie wpływy i naciski ze strony swoich Klientów.

Szczególną uwagę przykładamy do zachowania i umacniania wizerunku bezstronnej jednostki certyfikującej systemy zarządzania. Wobec tego nie prowadzimy innej działalności niż działalność certyfikacyjna i szkoleniowa, w szczególności nie prowadzimy działalności konsultingowej, ani nie mamy powiązań z jednostkami konsultingowymi, które zagrażałby bezstronności jednostki certyfikującej. Realizując szkolenia przestrzegamy powyższych zasad. Komitet Polityki Certyfikacyjnej oraz personel Spółki stale identyfikuje i analizuje potencjalne źródła ewentualnego konfliktu interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji i podejmuje niezbędne działania w tym zakresie.

PIHZ Certyfikacja jest organizacją działającą w trybie prawa polskiego, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem Nr AC 070 potwierdzającym, że spełnia wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17021-1 dla jednostek certyfikujących oraz spełnia dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003.

W swoim dorobku PIHZ Certyfikacja posiada ponad 1500 skutecznie przeprowadzonych procesów certyfikacji firm różnych branż, które zakończyły się wydaniem Certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania ze standardami europejskimi. Liczba nadanych certyfikatów stale wzrasta. PIHZ Certyfikacja sukcesywnie certyfikuje systemy zarządzania jakością w nowych firmach, obejmując swoim zakresem nowe obszary działania. Działamy nie tylko w obszarze komercyjnym, ale i również w obszarze publicznego sektora administracji państwowej.

SIEDZIBA SPÓŁKI znajduje się w Gdyni, w dogodnym dla Klientów kompleksie biurowym w samym centrum Miasta, przy ul. Kołłątaja 1.