Polityka jakości, bezstronności i bezpieczeństwa informacji

Nasza polityka jest długofalowa. Przedkładamy nasz wizerunek jako organizacji kompetentnej i wiarygodnej ponad interesy doraźne. Fachowość i podejście całego personelu zapewnia szybką reakcję na potrzeby naszych Klientów. Fundamentem naszej wiarygodności jest bezstronność decyzji, wolnych od konfliktu interesów oraz bezstronność procesu certyfikacji.

celem strategicznym PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie akredytowanej certyfikacji i szkoleń według najlepszych i najnowocześniejszych norm oraz standardów.

Realizacja powyższej strategii wymaga odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, które przetwarzamy, a także skutecznego nadzoru nad pozostałymi aktywami firmy. W tym celu PIHZ Certyfikacja ustanowiła, wdrożyła i deklaruje ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania wg. wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17021-1 wykorzystującej ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. wymagań normy ISO 27001.

PIHZ Certyfikacja jest świadoma wymagań i obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym Ochrony Danych Osobowych – deklarujemy spełnienie wszystkich mających zastosowanie w naszej firmie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji.

W  TYM CELU

 • tworzymy efektywne procedury postępowania w oparciu o najlepsze wzorce i stale je doskonalimy,
 • zatrudniamy personel wyłącznie o sprawdzonych kwalifikacjach, starannie wyselekcjonowany i pracujący pod nadzorem i systematycznie szkolony w zakresie najnowszych standardów postępowania, podejścia do Klienta oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • budujemy odpowiednią świadomość na temat bezpieczeństwa informacji wśród personelu etatowego i kontraktowego PIHZ Certyfikacja,
 • starannie analizujemy nie tylko reklamacje ale i wszelkie uwagi stron zainteresowanych procesami certyfikacji, w tym incydenty bezpieczeństwa oraz potencjalne zagrożenia w systemie bezpieczeństwa informacji oraz szybko i rzeczowo na nie reagujemy,
 • cały personel jest ukierunkowany na natychmiastową i rzeczową reakcję na potrzeby Klienta;
 • realizujemy zaplanowane działania w celu niedopuszczenia do zaistnienia konfliktu interesów, a w przypadku gdy pojawi się zagrożenie takiego konfliktu, podejmujemy stosowne działania zapobiegawcze,
 • zapewniamy zasoby niezbędne do skutecznego realizowania procesów certyfikacji,
 • inwestujemy w nowoczesne środki przetwarzania informacji, w tym sprzęt oraz oprogramowanie oraz w rozwój narzędzi przesyłu danych i informacji poprzez bezpieczne łącza internetowe,
 • budujemy odpowiednią świadomość na temat bezpieczeństwa informacji stron zainteresowanych, zwłaszcza firm świadczących usługi dla PIHZ Certyfikacja.
  Zarząd Spółki i jej Rada Nadzorcza deklarują ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i systemu bezpieczeństwa informacji, spełnienie mających zastosowanie wymagań oraz że Polityka ta jest zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w PIHZ Certyfikacja, a także deklarują osobiste zaangażowanie w skuteczną realizację tej Polityki i jej celów.

Prezes Artur Szwoch
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Nowakiewicz