ISO 45001 (BHP)

 1. Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO 45001:2018, która zastąpiła dotychczasową PN-N 18001:2014
 2. ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP DO NORMY ISO 45001:2018. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 45001:2018 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy).
 3. Aby dokonać przejścia konieczne jest złożenie odpowiednim z wyprzedzeniem przed auditem Wniosku o certyfikację ISO 45001 – w załączeniu.
 4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy w ramach auditu w nadzorze certyfikacja będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie (przy przejściu podczas auditu ponownej certyfikacji będzie obowiązywał nowy, trzyletni cykl certyfikacji).
 5. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu zarządzania dostosowując ją do wymagań normy ISO 45001. PIHZ REKOMENDUJE UTRZYMANIE Księgi BHP (Księgi Zarządzania) jako przewodnika po systemie zarządzania Klienta oraz Pełnomocnika, osoby zajmującej się systemem zarządzania na co dzień. Rekomendujemy Ponadto powinny być utrzymywane dokumenty i zapisy (udokumentowane informacje) wynikające z wymagań normy ISO 45001.

PIHZ Certyfikacja ZALECA: – stworzenie Planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań, – zrealizowanie szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie nowych wymagań normy, – wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania, – kontaktowanie się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz korzystanie ze SZKOLEŃ oferowanych przez PIHZ Certyfikacja w zakresie wymagań normy ISO 45001 i auditowanie tych wymagań. OFEROWANE SZKOLENIA: 1. Szkolenia pełnomocnika i auditorów wewnętrznych systemu ISO 45001 (dwudniowe, wykłady +ćwiczenia) 2. Szkolenia pracowników (jednodniowe, wykład).

Tylko w wyjątkowych sytuacjach Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z przejściem na nową edycję normy – odbędzie się to na wniosek Auditora, jeżeli czas potrzebny na ocenę dokumentacji i ocenę na miejscu nie będzie adekwatny.

Uprzejmie informujemy, że PIHZ Certyfikacja uzyskała akredytację PCA w programie ISO 45001.    

Dokonaliśmy tłumaczenia wersji anglojęzycznych wymaganych dokumentów, w tym normy ISO 45001:2018.

Norma ISO 45001:2018 napisana jest w układzie normy ISO 14001:2015 i zwracamy Państwu uwagę na nowe elementy (lub uszczegółowienie dotychczasowych) systemu BHP. Są to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 1. W Polityce BHP powinno się pojawić się zobowiązania do zapewniania konsultacji i współudziału pracowników (z opisem tego wymagania w pkt. 5.4 normy ISO 45001).
 2. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności powinny być utrzymywane jako udokumentowana informacja.
 3. Wprowadzenie zarządzania ryzykiem, które nie tylko dotyczy ryzyk stanowiskowych. Z procesu zarządzania ryzykiem muszą być utrzymywane udokumentowane informacje.
 4. Identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań, ich aktualizowane. Początkowa ocena zgodności z prawem i coroczna ocena zgodności prawem muszą być utrzymywane jako udokumentowane informacje i stanowią wymaganie zobowiązania do zgodności (pkt. 9.1.2 w zw. z pkt. 6.1.3 normy ISO 45001).
 5. Powinny być utrzymywane dowody z komunikacji, jeżeli to odpowiednie.
 6. Procesy zlecane na zewnątrz, wykorzystywanie podwykonawców musi być nadzorowane.
 7.  W ramach wymagania „sytuacje awaryjne i reagowanie na nie muszą być utrzymywane udokumentowane Informacje.
 8. Analiza incydentów, wypadków przy pracy wiąże się z koniecznością wdrożenie działań korygujących.
 9. Organizacja musi być utrzymywać udokumentowane informacje na dowód ciągłego doskonalenia.