Komitet Polityki Certyfikacyjnej

Aktem notarialnym z dnia 21.02.2005 r. powołany został w strukturze PIHZ Certyfikacja Komitet Polityki Certyfikacyjnej, którego głównym zadaniem jest chronienie bezstronności Spółki i przeciwdziałanie potencjalnemu konfliktowi interesów.

Powołanie Komitetu, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych grup interesów, wzmacnia wizerunek PIHZ Certyfikacja jako organizacji zdolnej do podejmowania bezstronnych decyzji w procesie auditowania i certyfikacji.

Tak więc istnienie Komitetu Polityki Certyfikacyjnej służyć będzie celom strategicznym naszej Organizacji, poprzez:

  • wzmocnienie bezstronności decyzji PIHZ Certyfikacja, przez poddanie obiektywnej ocenie przez niezależny, zewnętrzny Komitet osiągniętego stanu bezstronności,
  • wzmocnienie wizerunku PIHZ Certyfikacja jako organizacji gotowej poddać swoją działalność ocenie zespołu zewnętrznych ekspertów, reprezentujących różne grupy interesów, zainteresowanych w procesie certyfikacji.

Członków Komitetu dobiera się w taki sposób, aby reprezentowali oni różne grupy interesów bez wyraźnej dominacji żadnej z tych grup.

Grupy interesów to:

  • klienci;
  • klienci klientów;
  • organy samorządu terytorialnego, władze państwowe;
  • samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe i konsumenckie;
  • środowiska naukowe;
  • przedstawiciele społeczeństwa, osoby zaufania publicznego;
  • dominujący klienci.

Komitet działa w oparciu o formalnie zatwierdzony Regulamin Komitetu Polityki Certyfikacyjnej.