Nowa Norma ISO 45001:2018

Klienci PIHZ Certyfikacja w programie BHP wg. PN-N 18001:2004

 1. Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO 45001:2018, która zastąpi dotychczasową PN-N 18001:2004 – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania BHP do wymagań zawartych w ISO 45001:2018 wynosi od dnia 11.09.2021 r.  Po tym terminie dotychczasowe Certyfikaty PN-N 18001 utracą ważność.
 2. ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP DO NORMY ISO 45001:2018. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 45001:2018 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy).
 3. Aby dokonać przejścia konieczne jest złożenie odpowiednim z wyprzedzeniem przed auditem Wniosku o certyfikację ISO 45001 – w załączeniu.
 4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy w ramach auditu w nadzorze certyfikacja będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie (przy przejściu podczas auditu ponownej certyfikacji będzie obowiązywał nowy, trzyletni cykl certyfikacji).
 5. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu zarządzania dostosowując ją do wymagań normy ISO 45001.
 6. Ze względu na nowy zakres certyfikacji możliwe będzie wydłużenie ilości dni auditowych przeznaczonych na auditw stosunku do dotychczasowej kalkulacji o 1 a/d.
  PIHZ REKOMENDUJE UTRZYMANIE Księgi BHP (Księgi Zarządzania) jako przewodnika po systemie zarządzania Klienta oraz Pełnomocnika, osoby zajmującej się systemem zarządzania na co dzień. Rekomendujemy Ponadto powinny być utrzymywane dokumenty i zapisy (udokumentowane informacje) wynikające z wymagań normy ISO 45001.

PIHZ Certyfikacja REKOMENDUJE:
– stworzenie Planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań,
– zrealizowanie szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie nowych wymagań normy,
– wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania,
– kontaktowanie się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz korzystanie ze SZKOLEŃ oferowanych przez PIHZ Certyfikacja w zakresie wymagań normy ISO 45001 i auditowanie tych wymagań.
OFEROWANE SZKOLENIA:
1. Szkolenia pełnomocnika i auditorów wewnętrznych systemu ISO 45001 (dwudniowe, wykłady +ćwiczenia)
2. Szkolenia pracowników (jednodniowe, wykład).

Uprzejmie informujemy, że PIHZ Certyfikacja podjęła przygotowania do uzyskania akredytacji PCA w programie ISO 45001.    

Dokonaliśmy tłumaczenia wersji anglojęzycznych wymaganych dokumentów, w tym normy ISO 45001:2018.

Zwracamy Państwu uwagę na nowe elementy (lub uszczegółowienie dotychczasowych) systemu BHP. Są to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 1. W Polityce BHP powinno się pojawić się zobowiązania do zapewniania konsultacji i współudziału pracowników (z opisem tego wymagania w pkt. 5.4 normy ISO 45001).
 2. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności powinny być utrzymywane jako udokumentowana informacja.
 3. Wprowadzenie zarządzania ryzykiem, które nie tylko dotyczy ryzyk stanowiskowych. Z procesu zarządzania ryzykiem muszą być utrzymywane udokumentowane informacje.
 4. Identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań, ich aktualizowane. Początkowa ocena zgodności z prawem i coroczna ocena zgodności prawem muszą być utrzymywane jako udokumentowane informacje i stanowią wymaganie zobowiązania do zgodności (pkt. 9.1.2 w zw. z pkt. 6.1.3 normy ISO 45001).
 5. Powinny być utrzymywane dowody z komunikacji, jeżeli to odpowiednie.
 6. Procesy zlecane na zewnątrz, wykorzystywanie podwykonawców musi być nadzorowane.
 7.  W ramach wymagania „sytuacje awaryjne i reagowanie na nie muszą być utrzymywane udokumentowane Informacje.
 8. Analiza incydentów, wypadków przy pracy wiąże się z koniecznością wdrożenie działań korygujących.
 9. Organizacja musi być utrzymywać udokumentowane informacje na dowód ciągłego doskonalenia.

Zapraszamy do dalszej współpracy z PIHZ Certyfikacja

GMP – kosmetyki

Norma  PN-EN ISO 22716:2009 kierowana jest do firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie nr 1223/2009/WE wprowadziło do branży kosmetycznej elementy unijnego Nowego Podejścia zakładającego, iż produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych automatycznie spełnia przepisy prawa. Oczywiście wdrożenie tych norm jest dobrowolne, jednak stanowi dla producenta najwygodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem.

Wymagania Rozporządzenia muszą być obowiązkowo stosowane od 11 lipca 2013 r., po tym czasie, w wypadku niezgodności produktów z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu, stosowane będą sankcje, a ich określenie leży w gestii poszczególnych państw członkowskich UE, przy czym unijny ustawodawca wskazuje na możliwość wycofania produktu z rynku lub od użytkowników końcowych.

Dla branży kosmetycznej jednym z takich udogodnień (norm zharmonizowanych) jest norma ISO 22716 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP), zatwierdzona i opublikowana jako norma polska PN w 2009 r.

PIHZ Certyfikacja oferuje proces certyfikacyjny na zgodność z normą PN-EN ISO 22716:2009, a tym samym z Rozporządzeniem nr 1223/2009/WE.

Wniosek o certyfikację GMP

W celu otrzymania indywidualnej kalkulacji cenowej należy wypełnić Wniosek o certyfikację i przesłać

na nasz fax.: 58 661 82 11 lub e-mail: pihz@pihz-certyfikacja.pl

Przesłanie Wniosku jest formalnym zapytaniem o ofertę, którą możemy przygotować dla Państwa na podstawie informacji o organizacji zawartych we Wniosku. Nie jest zobowiązaniem do przyjęcia oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie usługami świadczonymi przez PIHZ Certyfikacja.

Tu pobierz wniosek o certyfikację

Wykaz GMP

ISO 22716

Nowa Norma ISO 14001:2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa edycja normy ISO 14001 – wydanie z 2015 r. – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata od dnia 14.09.2015 r.

ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DO NOWEJ EDYCJI NORMY ISO 14001 W JAK NAJSZYBSZYM TERMINIE, A NIE ODKŁADANIE TEGO DO KOŃCA OKRESU PRZEJŚCIOWEGO. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 14001:2015 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy)

Podstawową zmianą w nowej edycji normy ISO 14001 jest włączenie do systemu zarządzania środowiskiem w organizacji wymagania zarządzania ryzykiem.

Inne istotne zmiany w nowej edycji normy ISO 14001:2015 to:

– wprowadzenie pojęcia „kontekstu organizacji” – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Środowiskowego;
– podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron;

– zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania środowiskowe;

– pełniejsza ochrona środowiska, ze szczególnym naciskiem na proaktywne inicjatywy;

– uwzględnienie cyklu życia dla towarów i usług (m.in. poprzez wymagania dla dostawców, informowanie odbiorców);

– przesunięcie akcentów w komunikacji w stronę większej aktywności;

– likwidacja dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem m.in. procedur systemowych;
– doprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. podejścia procesowego, monitorowania, analizy danych, przeglądu zarządzania.

PIHZ Certyfikacja organizuje szkolenia dla Klientów PIHZ – szkolenia będą przeprowadzane tylko przez autoryzowanych przez PIHZ trenerów.

Oferowane szkolenia:
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015, w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PIHZ CERTYFIKACJA