Nowa Norma ISO 45001:2018

Klienci PIHZ Certyfikacja w programie BHP wg. PN-N 18001:2004

 1. Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO 45001:2018, która zastąpi dotychczasową PN-N 18001:2004 – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania BHP do wymagań zawartych w ISO 45001:2018 wynosi od dnia 11.09.2021 r.  Po tym terminie dotychczasowe Certyfikaty PN-N 18001 utracą ważność.
 2. ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP DO NORMY ISO 45001:2018. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 45001:2018 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy).
 3. Aby dokonać przejścia konieczne jest złożenie odpowiednim z wyprzedzeniem przed auditem Wniosku o certyfikację ISO 45001 – w załączeniu.
 4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy w ramach auditu w nadzorze certyfikacja będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie (przy przejściu podczas auditu ponownej certyfikacji będzie obowiązywał nowy, trzyletni cykl certyfikacji).
 5. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu zarządzania dostosowując ją do wymagań normy ISO 45001.
 6. Ze względu na nowy zakres certyfikacji możliwe będzie wydłużenie ilości dni auditowych przeznaczonych na auditw stosunku do dotychczasowej kalkulacji o 1 a/d.
  PIHZ REKOMENDUJE UTRZYMANIE Księgi BHP (Księgi Zarządzania) jako przewodnika po systemie zarządzania Klienta oraz Pełnomocnika, osoby zajmującej się systemem zarządzania na co dzień. Rekomendujemy Ponadto powinny być utrzymywane dokumenty i zapisy (udokumentowane informacje) wynikające z wymagań normy ISO 45001.

PIHZ Certyfikacja REKOMENDUJE:
– stworzenie Planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań,
– zrealizowanie szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie nowych wymagań normy,
– wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania,
– kontaktowanie się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz korzystanie ze SZKOLEŃ oferowanych przez PIHZ Certyfikacja w zakresie wymagań normy ISO 45001 i auditowanie tych wymagań.
OFEROWANE SZKOLENIA:
1. Szkolenia pełnomocnika i auditorów wewnętrznych systemu ISO 45001 (dwudniowe, wykłady +ćwiczenia)
2. Szkolenia pracowników (jednodniowe, wykład).

Uprzejmie informujemy, że PIHZ Certyfikacja podjęła przygotowania do uzyskania akredytacji PCA w programie ISO 45001.    

Dokonaliśmy tłumaczenia wersji anglojęzycznych wymaganych dokumentów, w tym normy ISO 45001:2018.

Zwracamy Państwu uwagę na nowe elementy (lub uszczegółowienie dotychczasowych) systemu BHP. Są to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 1. W Polityce BHP powinno się pojawić się zobowiązania do zapewniania konsultacji i współudziału pracowników (z opisem tego wymagania w pkt. 5.4 normy ISO 45001).
 2. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności powinny być utrzymywane jako udokumentowana informacja.
 3. Wprowadzenie zarządzania ryzykiem, które nie tylko dotyczy ryzyk stanowiskowych. Z procesu zarządzania ryzykiem muszą być utrzymywane udokumentowane informacje.
 4. Identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań, ich aktualizowane. Początkowa ocena zgodności z prawem i coroczna ocena zgodności prawem muszą być utrzymywane jako udokumentowane informacje i stanowią wymaganie zobowiązania do zgodności (pkt. 9.1.2 w zw. z pkt. 6.1.3 normy ISO 45001).
 5. Powinny być utrzymywane dowody z komunikacji, jeżeli to odpowiednie.
 6. Procesy zlecane na zewnątrz, wykorzystywanie podwykonawców musi być nadzorowane.
 7.  W ramach wymagania „sytuacje awaryjne i reagowanie na nie muszą być utrzymywane udokumentowane Informacje.
 8. Analiza incydentów, wypadków przy pracy wiąże się z koniecznością wdrożenie działań korygujących.
 9. Organizacja musi być utrzymywać udokumentowane informacje na dowód ciągłego doskonalenia.

Zapraszamy do dalszej współpracy z PIHZ Certyfikacja

Szkolenia dot. systemów zarządzania

W związku z wydaniem nowych edycji norm ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001 w pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla naszych Klientów szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001. Oferowane szkolenia:

 •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – dwudniowe. 
 • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe. 
 • szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
 • szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
 • szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.

 • interpretację wymagań normy ISO , w tym zarządzanie ryzykiem
 • przykłady procedur zarządzania ryzykiem
 • ćwiczenia praktyczne umożliwiające zrozumienie wymagań normy

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

Szkolenia dot. systemów zarządzania

Oferowane szkolenia:

 •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001 – dwudniowe 
 • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe 
 • certyfikowany IOD

Oferowane szkolenia w ramach norm ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001:
– szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ i doskonalące dla audytorów wewnętrznych – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
– szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO,  w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– PRZYKŁADY PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

Program szkolenia ISO 14001 – 2 dni

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

Szkolenie jednodniowe dla Kadry, Pełnomocników

Program szkolenia audytorów wewnętrznych – 2 dni

Informacja o kontroli zarządczej

Kontrola Zarządcza w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001

Uprzejmie informujemy, że właśnie zakończyliśmy cykl konferencji w ramach Forum Pełnomocników Administracji Publicznej przy PIHZ Certyfikacja w zakresie integracji systemu zarządzania jakością i systemu kontroli zarządczej (Gdańsk, Białystok, Katowice, Legnica).

Udział w tych Konferencjach brał również przedstawiciel gdańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, który przedstawiał wyniki kontroli NIK w zakresie stosowania kontroli zarządczej przeprowadzonej  urzędach samorządowych, jak również oczekiwania Izby w stosunku do samorządów w zakresie praktycznych aspektów wdrażania systemu kontroli zarządczej.

Zarówno z wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, jak i stanowiska Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Finansów) jak i wypracowanej koncepcji przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej przy PIHZ Certyfikacja jednoznacznie wynika, że skuteczne wprowadzenie systemu kontroli zarządczej może się odbyć poprzez wprowadzenie systemu zarządzania organizacją, gdzie najważniejszymi elementami KZ są:

– ustalenie celów strategicznych przez kierownika jednostki;

– identyfikacja procesów (zadań), za pomocą których będziemy realizować
cele strategiczne;

– wyznaczenie celów (mierników)  do osiągnięcia do konkretnych zadań;

– zarządzanie ryzykiem, a więc identyfikacja zdarzeń, które mogą spowodować nie
zrealizowanie zadania lub nie osiągnięcie celu i zarządzanie takimi ryzykami,

– wykonywanie zadań zgodnie z przepisami prawa,

– odpowiednia kadra do realizacji zadań (kwalifikacje i kompetencje pracowników),

– właściwe zdefiniowane procesy komunikacji wewnętrznej i komunikacji z klientem,

– nadzór nad wykonywaniem zadań i celów, system monitorowania wyników pracy.

Sama kontrola zarządcza jest częścią systemu zarządzania organizacją

Najwyższa Izba Kontroli w swoim Raporcie z kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego (wrzesień 2011) wskazuje na szereg uchybień w powyższym zakresie konkludując, że podstawowym problemem jest brak świadomości i wiedzy pracowników i kierowników jednostek na temat zasad kontroli zarządczej w powiązaniu z systemem zarządzania organizacją. Stąd też konieczne są dalsze szkolenia kadry z istoty wymagań zawartych w ustawie o finansach publicznych i standardach kontroli zarządczej.


W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Kadry Kierowniczej Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych szkolenie w zakresie kontroli zarządczej.


W ramach tego szkolenia zaprezentujemy:

– wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w urzędach samorządowych w zakresie wdrożenia kontroli  zarządczej.

– Interpretacje Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów,

– interpretacje wymagań normy ISO 9001 w powiązaniu z konkretnymi standardami kontroli zarządczej,

– przykłady różnych rozwiązań.

Szkolenia organizujemy w siedzibie zainteresowanego Urzędu.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla Kadry Kierowniczej Urzędu oraz Kadry Kierowniczej Jednostek Organizacyjnych.

            W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt do naszego biura w Gdyni pod nr (58) 661 82 01 w celu ustalenia terminu szkolenia.

VII Forum Pełnomocników Urzędów – 2011

W ramach VII FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PIHZ Certyfikacja organizuje w Gdańsku pierwszą konferencję poświęconą wykorzystaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001 dla spełnienia standardów kontroli zarządczej.

W ramach konferencji przedstawimy Państwu następujące m.in. takie tematy:
1. Spełnienie wymagań kontroli zarządczej przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością.
2. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko – najtrudniejsze wyzwanie w systemie kontroli zarządczej.
3. Planowanie realizacji procesów i procedur (zadań) w świetle wymagań instrukcji kancelaryjnej.
4. Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem ISO 9001 i KZ w urzędzie.
5. Praktyczne zastosowanie zintegrowanego systemu ISO 9001 i kontroli zarządczej w urzędzie

Zapraszamy do udziału przede wszystkim naszych Klientów, do których będą rozesłane zaproszenia a także zachęcamy do udziału te urzędy, jednostki organizacyjne, które zainteresowane są praktycznym podejściem do zarządzania organizacją w oparciu o międzynarodowe standardy spełniające wymagania ustawy o finansach publicznych.

VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001

W dniu 12 grudnia 2011 roku odbyła się w Białymstoku 2 edycja VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001. Honorowy patronat nad obradami plenarnymi VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej objął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Marszałek Województwa dokonał uroczystego otwarcia konferencji, wskazując na istotę takich spotkań, w dążeniu do zrozumienia istoty systemu kontroli zarządczej.

Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja podczas swojego wystąpienia zaprezentował, w jaki sposób Urzędu certyfikowane przez naszą Jednostkę, powinny wykorzystać funkcjonujący system zarządzania ISO 9001 do spełnienia wymagań kontroli zarządczej. W tym bloku tematycznych zaprezentowane zostały wyniki powołanego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Certyfikacja Zespołu ds. kontroli zarządczej, wskazujące jednoznacznie, iż urzędy posiadające system zarządzania ISO 9001 spełniają wymagania kontroli zarządczej w ok. 85%. Pozostałą część tego wykładu wypełniły przykłady praktycznej integracji tych dwóch standardów. Ze względu, iż standardy kontroli zarządczej postawiły przed urzędami wymóg wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem, kolejny blok tematyczny poświęcony został omówieniu przykładowej Procedury Zarządzania Ryzykiem wraz z przykładami oceny ryzyka dla zadań realizowanych przez administrację publiczną.

Tym samym w wyniku prac VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej ISO 9001 – Polska Izba Handlu Zagranicznego wskazała jak w 100% spełniać wymagania kontroli zarządczej, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, rozbudowując go o wymagania zarządzania ryzykiem i samooceny.

Zwieńczeniem VII Forum Pełnomocników Administracji Publicznej – Białystok 2011 był wykład Wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Pana Mariusza Sujka, który zaprezentował uczestnikom idee systemu kontroli, wraz ze wskazaniem na wyniki zawarte w ostatniej kontroli NIK-u z zakresu stopnia wdrożenia przez Urzędy Samorządowe wymagań ustawy o finansach publicznych z zakresu kontroli zarządczej.

Kolejne edycje VII Forum Pełnomocników Administracji ISO 9001 planowane są na styczeń 2012r.

serdecznie zapraszamy.