Nowa Norma ISO/IEC 27001:2022

Klienci PIHZ Certyfikacja w programie bezpieczeństwa informacji wg. normy ISO 27001

 1. Uprzejmie informujemy, że została wydana norma ISO/IEC 27001:2022, która zastąpi dotychczasową ISO 27001 – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań zawartych w ISO/IEC 27001:2022 został ustalony od dnia 31.10.2025 r.  Po tym terminie dotychczasowe Certyfikaty ISO 27001 utracą ważność.
 2. ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BI DO NORMY ISO/IEC 27001:2022. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 45001:2018 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy).
 3. Aby dokonać przejścia konieczne jest złożenie odpowiednim z wyprzedzeniem przed auditem Wniosku o certyfikację ISO 45001 – w załączeniu.
 4. Po dokonaniu przejścia na nową edycję normy w ramach auditu w nadzorze certyfikacja będzie ważna do daty wskazanej na obecnie obowiązującym Certyfikacie (przy przejściu podczas auditu ponownej certyfikacji będzie obowiązywał nowy, trzyletni cykl certyfikacji).
 5. Klient przed zgłoszeniem gotowości przejścia na nową edycję normy powinien dokonać zmian w dokumentacji systemu zarządzania dostosowując ją do wymagań normy ISO/IEC 27001:2022.
 6. Ze względu na nowy zakres certyfikacji konieczne będzie wydłużenie ilości dni auditowych przeznaczonych na audity stosunku do dotychczasowej kalkulacji o min 0,5 a/d.

PIHZ Certyfikacja REKOMENDUJE:
– stworzenie Planu przejścia na nową edycję normy z uwzględnieniem różnic organizacyjnych, różnic w wymaganiach, które należy uwzględnić w celu spełnienia wymagań,
– zrealizowanie szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie nowych wymagań normy,
– wydanie nowej, znowelizowanej dokumentacji systemu zarządzania,
– kontaktowanie się z PIHZ Certyfikacja celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

OFEROWANE SZKOLENIA:
1. Szkolenia pełnomocnika i auditorów wewnętrznych systemu ISO/IEC 27001:2022 (dwudniowe, wykłady +ćwiczenia

Zapraszamy do dalszej współpracy z PIHZ Certyfikacja

Szkolenia dot. systemów zarządzania

W związku z wydaniem nowych edycji norm ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001 w pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla naszych Klientów szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001. Oferowane szkolenia:

 •  auditorzy wewnętrzni ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – dwudniowe. 
 • audytor wewnętrzny RODO – jednodniowe. 
 • szkolenia dotychczasowych Pełnomocników ds. SZJ – 1 dniowe (interpretacja normy + ćwiczenia)
 • szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)
 • szkolenia kadry jednostek – 1 dniowe (wykład)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.

 • interpretację wymagań normy ISO , w tym zarządzanie ryzykiem
 • przykłady procedur zarządzania ryzykiem
 • ćwiczenia praktyczne umożliwiające zrozumienie wymagań normy

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

X FORUM PEŁNOMOCNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY PIHZ CERTYFIKACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 7.10.2015 r. w ramach X Forum Administracji Publicznej przy PIHZ Certyfikacja odbyło się Seminarium pt. Zarządzanie jednostką samorządową w świetle dotychczasowych doświadczeń po wprowadzeniu międzynarodowego systemu zarządzania jakością ISO 9001 i wymagań prawnych obowiązujących w organizacjach działających w obszarze publicznym.

Seminarium z udziałem samorządowców odbyło się w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, a patronat nad nim objął Marszałek Pan Mieczysław Baszko.

Pan Marszałek otworzył obrady i w swoim wystąpieniu wskazywał na korzyści, które związane są z wdrożeniem systemu zarządzania ISO 9001 w Urzędzie gorąco zachęcając do wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania. W ramach przygotowania do Seminarium zebraliśmy opinię jst na temat wdrożenia systemu zarządzania ISO, korzyści i słabych stron i oceny jego funkcjonowania.

W załączonym materiale przedstawiam Państwu wyniki tej ankiety i zwracam uwagę na korzyści podawane przez kierowników jednostek i sekretarzy związane z wdrożeniem systemu zarządzania – jeżeli nie zauważacie tego u siebie, w swoim Urzędzie, to może być to oznaką, że system jest tylko na papierze i może wywoływać oddolny ruch pracowników nakłaniających kierownictwo do wycofania się z ISO.

A korzyści są widoczne tam, gdzie kadra urzędu jest zaangażowana i chce się rozwijać.

System zarządzania jest tworzony dla Kierownictwa Urzędu jako narzędzie do monitorowania jakości wykonywanej pracy przez pracowników.

To w jaki sposób obsługujcie Państwo Klientów Urzędu w dużym stopniu może decydować o wyniku wyborczym.

Omawialiśmy również korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania I SO i kontroli zarządczej oraz systemu ochrony danych osobowych.

Ponownie przypominamy o obowiązkowym audycie bezpieczeństwa informacji KRI – dzisiaj, w świetle interpretacji MAiC i FN oraz Raportu NIK w tym zakresie, nie może być już wątpliwości, że  audyt taki należy przeprowadzać corocznie przez kompetentnych audytorów (zamieszczamy również kilka slajdów związanych z tym tematem).

PIHZ Certyfikacja przeprowadziła ponad 30 audytów bezpieczeństwa informacji KRI/ochrony danych osobowych w jst i jesteśmy dla Państwa naturalnym partnerem do wykonania takiego audytu.

W tym obszarze kluczowe jest bezpieczeństwo i zaufanie – audyt dotyczy bowiem newralgicznych zasobów Urzędu.

Zachęcam do zapoznania się z materiałem, a w przypadku pytań, szczegółowych rozwiązań jestem osobiście do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

Artur Szwoch PIHZ Certyfikacja

Nowa Norma ISO 14001:2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa edycja normy ISO 14001 – wydanie z 2015 r. – okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata od dnia 14.09.2015 r.

ZACHĘCAMY KLIENTÓW PIHZ CERTYFIKACJA DO DOSTOSOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DO NOWEJ EDYCJI NORMY ISO 14001 W JAK NAJSZYBSZYM TERMINIE, A NIE ODKŁADANIE TEGO DO KOŃCA OKRESU PRZEJŚCIOWEGO. NAJLEPSZYM TERMINEM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO 14001:2015 JEST PLANOWY AUDIT W NADZORZE LUB AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI (odnowieniowy)

Podstawową zmianą w nowej edycji normy ISO 14001 jest włączenie do systemu zarządzania środowiskiem w organizacji wymagania zarządzania ryzykiem.

Inne istotne zmiany w nowej edycji normy ISO 14001:2015 to:

– wprowadzenie pojęcia „kontekstu organizacji” – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Środowiskowego;
– podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron;

– zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania środowiskowe;

– pełniejsza ochrona środowiska, ze szczególnym naciskiem na proaktywne inicjatywy;

– uwzględnienie cyklu życia dla towarów i usług (m.in. poprzez wymagania dla dostawców, informowanie odbiorców);

– przesunięcie akcentów w komunikacji w stronę większej aktywności;

– likwidacja dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem m.in. procedur systemowych;
– doprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. podejścia procesowego, monitorowania, analizy danych, przeglądu zarządzania.

PIHZ Certyfikacja organizuje szkolenia dla Klientów PIHZ – szkolenia będą przeprowadzane tylko przez autoryzowanych przez PIHZ trenerów.

Oferowane szkolenia:
– szkolenia auditorów wewnętrznych/pełnomocników – 2 dniowe (wykłady + ćwiczenia)

W RAMACH SZKOLEŃ PRZEDSTAWIMY m.in.
– INTERPRETACJĘ WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015, w tym ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
– ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ NORMY

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU PIHZ CERTYFIKACJA nr tel. (58) 661 82 11 , lub na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej

ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PIHZ CERTYFIKACJA